ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Το έργο προβλέπεται να εκπονηθεί συνολικά σε 30 μήνες
και χωρίζεται σε τρία διακριτικά στάδια:

Ι) Στάδιο Έρευνας
Αρχικά θα σχεδιαστούν και θα υλοποιηθούν ενέργειες για την υποστήριξη της έρευνας και για τον μελλοντικό σχεδιασμό και την ανάπτυξη (στάδιο ΙΙ) των προϊόντων. Το παρόν στάδιο χωρίζεται στις ακόλουθες ενότητες εργασίας:
Ενότητα Εργασίας 1: Καθορισμός Πλαισίου για την Ανάπτυξη των εφαρμογών
Διάρκεια: Μήνας 1 – 9
Κατηγορία έρευνας: Βιομηχανική Έρευνα
Περιγραφή: Στην Ε.Ε.1 απαιτείται η διεξαγωγή έρευνας σχετικά με τις ανάγκες και απαιτήσεις του Τελλογλείου σε επίπεδο ανάλυσης – τεκμηρίωσης συγκεκριμένων έργων τέχνης, σε επίπεδο προβολής / ανάδειξής τους και σε επίπεδο εκπαίδευσης των επισκεπτών του Ιδρύματος. Θα εκπονηθεί μελέτη για την καταγραφή των απαιτήσεων από την πλευρά των χρηστών – προσωπικό του Ιδρύματος με βάση τις δράσεις που υλοποιεί και τους τελικούς αποδέκτες.
Παραδοτέα: Π1.1 Μελέτη απαιτήσεων χρηστών και Λειτουργικών προδιαγραφών των εφαρμογών (Μ9)
Στο πλαίσιο της έρευνας για την καταγραφή των απαιτήσεων από την πλευρά των χρηστών και του προσωπικού του Ιδρύματος, ώστε να σχεδιασθούν οι εκπαιδευτικές εφαρμογές δημιουργήθηκε ένα ερωτηματολόγιο, το οποίο μπορείτε να δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5f7A_WaiGpNkjM6YhS713I20p40481TTMzBtTtR1zdPkjEw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7628
Στάδιο Έρευνας Στάδιο Έρευνας
ΙΙ) Στάδιο Σχεδιασμού & Ανάπτυξης

Θα προγραμματιστούν και θα υλοποιηθούν ενέργειες για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη των εφαρμογών. Το παρόν στάδιο χωρίζεται στις ακόλουθες ενότητες εργασίας:

Ενότητα Εργασίας 2:Καθορισμός Τεχνικών Προδιαγραφών – Σχεδίαση εφαρμογών
Διάρκεια:Μήνας 3 – 12
Κατηγορία έρευνας:Βιομηχανική Έρευνα
Περιγραφή: Κατά την Ε.Ε.2 θα γίνει ο τεχνικός σχεδιασμός του έργου: απεικόνιση της λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων μέσω μοντελοποίησης περιπτώσεων χρήσης και ανάλογων διαγραμμάτων. Θα αποσαφηνιστεί η φυσική αρχιτεκτονική καθορίζοντας τα λογικά στρώματα της αρχιτεκτονικής τους (αποθήκευση δεδομένων και πρόσβαση, επιχειρηματική λογική και παρουσίαση του χρήστη). Θα περιγραφούν οι διαδικασίες διάδρασης του χρήστη με τον εικονικό κόσμο σύμφωνα με τις δυνατότητες του VR συστήματος. Τέλος, θα οριστικοποιηθεί η σχεδίαση των βάσεων δεδομένων και θα περιγραφούν συγκεκριμένες διαδικασίες για την ανάκτηση και την παρουσίαση των πληροφοριών.
Παραδοτέα:Π2.1 Σχεδίαση Πληροφοριακών Συστημάτων (Μ12)
Ενότητα Εργασίας 3:Ανάπτυξη Πιλοτικών Εκδόσεων
Διάρκεια:Μήνας 7 – 24
Κατηγορία έρευνας:Βιομηχανική Έρευνα
Περιγραφή: Στο πλαίσιο της Ε.Ε.3 θα αναπτυχθούν πιλοτικά όλες οι εφαρμογές.
Παραδοτέα:

Π3.1: Πιλοτική έκδοση της εφαρμογής προβολής των έργων τέχνης και δημιουργία QR – Codes έργων τέχνης (Μ24)

Π3.2: Πιλοτική έκδοση της πλατφόρμας ψηφιακής 3D απεικόνισης (Μ24)

Π3.3: Πιλοτική έκδοση της πλατφόρμας εκπαιδευτικών πολυμεσικών παιχνιδιών (Μ24) Π3.4: Πιλοτική 3D εκτύπωση εκθεμάτων (Μ24)

Στάδιο Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Στάδιο Σχεδιασμού & Ανάπτυξης
III) Πιλοτική εγκατάσταση – Διάδοση αποτελεσμάτων έργου
Θα γίνει η πιλοτική εγκατάσταση όλων των εφαρμογών στους χώρους του Τελλογλείου. Επιπλέον, θα σχεδιασθούν και διενεργηθούν συγκεκριμένες ενέργειες, που θα υποστηρίξουν το στάδιο της διάδοσης των αποτελεσμάτων του έργου. Οι ενότητες εργασίας θα είναι:
Ενότητα Εργασίας 4: Έλεγχος, Πιλοτική Εφαρμογή και Επικύρωση
Διάρκεια: Μήνας 17 – 28
Κατηγορία έρευνας: Πειραματική Ανάπτυξη
Περιγραφή: Στην παρούσα Ε.Ε. θα ελεγχθεί και θα επικυρωθεί η πιλοτική εγκατάσταση όλων των συστημάτων. Η επικύρωση θα πραγματοποιηθεί σε δύο στάδια, πρώτα εσωτερικά από την Ομάδα Έργου και στη συνέχεια από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες
Παραδοτέα: Π4.1.: Έκθεση Δοκιμών και Επικύρωσης (Μ28)
Ενότητα Εργασίας 5: Ανάπτυξη Τελικών Εκδόσεων
Διάρκεια: Μήνας 19 – 30
Κατηγορία έρευνας: Βιομηχανική Έρευνα
Περιγραφή: Στο πλαίσιο της παρούσας Ε.Ε. προβλέπεται η ανάπτυξη των τελικών εκδόσεων των εφαρμογών, βάσει των παρατηρήσεων της έκθεσης δοκιμών και επικύρωσης.
Παραδοτέα: Π5.1: Τελική έκδοση της εφαρμογής προβολής των έργων τέχνης και παραγωγής QR-Code (Μ30) Π5.2: Τελική έκδοση της πλατφόρμας ψηφιακής 3D απεικόνισης (Μ29) Π5.3: Τελική έκδοση της εφαρμογής εκπαιδευτικών πολυμεσικών παιχνιδιών (Μ30) Π5.4: Τελική 3D εκτύπωση εκθεμάτων (Μ29) Π5.5: Οδηγοί χρήσης των εφαρμογών (Μ30)
Ενότητα Εργασίας 6: Ενέργειες Διάδοσης Αποτελεσμάτων του Έργου – Επίδειξη
Διάρκεια: Μήνας 4 – 30
Κατηγορία έρευνας: Πειραματική Ανάπτυξη
Περιγραφή: Η Ε.Ε.6 περιλαμβάνει ενέργειες επίδειξης, διάδοση και διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου και των τελικών προϊόντων (πλεονεκτήματα, χαρακτηριστικά κ.λπ). Θα διοργανωθούν εκδηλώσεις ενημέρωσης/συναντήσεις στο κοινό-στόχο (καλλιτέχνες, φορείς Αβάθμιας και Ββάθμιας εκπαίδευσης, ερευνητές κλπ), με σκοπό να καλλιεργηθούν επαφές και να γνωστοποιηθεί το έργο. Έντυπο και ηλεκτρονικό ενημερωτικό υλικό θα υποστηρίζει τις δράσεις. Τέλος, θα αναπτυχθεί μία ιστοσελίδα σε ελληνική/αγγλική έκδοση, με αναλυτικές πληροφορίες για το έργο, τους συμμετέχοντες εταίρους, τους στόχους και τις δράσεις του έργου.
Παραδοτέα: Π6.1: Ιστοσελίδα για την προβολή του προϊόντος (Μ12) Π6.2: Απολογιστική αναφορά διοργάνωσης εκδηλώσεων ενημέρωσης & ενεργειών προώθησης των τελικών προϊόντων (Μ30) Π6.3: Δημοσιεύσεις των αποτελεσμάτων του έργου (Μ30) Π6.4: Τελική έκθεση επιδεικτικής εφαρμογής προϊόντων (Μ30)
Πιλοτική εγκατάσταση - Διάδοση αποτελεσμάτων έργου Πιλοτική εγκατάσταση - Διάδοση αποτελεσμάτων έργου