ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής

Το Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής (ΕΜΘΠΜ) ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1989 και ιδρύθηκε επίσημα με το ΠΔ390/ΦΕΚ Α336/31-12-2002. Εντάσσεται στον Ενεργειακό Τομέα του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ιδρυτής και Διευθυντής του Εργαστηρίου είναι ο Καθηγητής Νικόλαος Μουσιόπουλος.

Το ΕΜΘΠΜ δραστηριοποιείται στη βασική και στην εφαρμοσμένη έρευνα, στο πλαίσιο κυρίως ανταγωνιστικών προγραμμάτων με χρηματοδότηση από εθνικούς φορείς, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και άμεσα από τη βιομηχανία. Τα τελευταία δέκα χρόνια, ο κύκλος εργασιών του Εργαστηρίου υπερέβη τα πέντε εκατομμύρια ευρώ. Οι ερευνητικές δραστηριότητες καλύπτουν τους ακόλουθους τομείς:

  • Ατμοσφαιρική ρύπανση και κλιματική αλλαγή

  • Μετρήσεις και χαρακτηρισμός αέριων ρύπων

  • Αισθητήρες και δίκτυα αέριας ρύπανσης

  • Διαχείριση στερεών αποβλήτων και κυκλική οικονομία

  • Περιβαλλοντική διαχείριση για αειφορία

  • Περιβαλλοντική αποτίμηση της ναυτιλίας

  • Καινοτόμες τεχνολογίες καθαρής ενέργειας

  • Λήψη απόφασης για την υποστήριξη πολιτικής

Τα αποτελέσματα των ερευνητικών έργων του ΕΜΘΠΜ δημοσιεύονται σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και στα πρακτικά διεθνών και εθνικών επιστημονικών συνεδρίων. Το ΕΜΘΠΜ είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με τα πρότυπα του ISO 9001:2015.