Εκπαιδευτικά Παιχνίδια

Games

Στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου ARTECH, η εταιρεία Tessera με τη συνεργασία του Τελλογλείου Ιδρύματος Τεχνών, ανέπτυξαν τα παρακάτω εκπαιδευτικά παιχνίδια, που διατίθενται ελεύθερα για χρήση:

Η πιλοτική έκδοση των παιχνιδιών αξιολογήθηκε από εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και προέκυψαν χρήσιμα συμπεράσματα που ενσωματώθηκαν στην τελική τους έκδοση.

Τα εκπαιδευτικά παιχνίδια δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «Ψηφιοποιώντας την Τέχνη και την Πολιτιστική Κληρονομιά για βιωματική εμπειρία μέσω καινοτόμων τεχνολογιών» (ARTECH). Οι εταίροι του ερευνητικού έργου είναι:

  • Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών Α.Π.Θ. (Συντονιστής Φορέας),
  • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας / Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
  • Tessera Multimedia A.E.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο των ειδικών δράσεων «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» – «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» – «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email